№ 12 (55):

Видатні українці у зарубіжному світі - 2

Історія і культура

Українцi жили, працювали,закінчували життєвий шлях у багатьох країнах свiту. Серед них багато видатних державних, громадсько-полiтичних, вiйськових, наукових, культурних дiячiв, якi похованi за межами України.


(Продовження. Початок у "ГУ" №11 від 6.12.2006 р.)

Олександр Андрiйович Безбородько
(1747-1799) – український старшина, дипломат i державний дiяч Росiйської iмперiї.

Досвiдчений царедворець користувався довiрою імператрицi Катерини II, ревно проводив її полiтику на мiжнароднiй аренi. Будучи одним з найбагатших магнатiв України, О. Безбородько належав до тiєї частини української старшини, яка прагнула «спокою» в Росiйськiй iмперiї. Похований у Санкт-Петербурзi.

Його брат Ілля Андрійович (1756-1815) – генерал, сенатор, дiйсний таємний радник, учасник росiйсько-турецьких війн; багатий землевласник. Похований в некрополi Олександро-Невської лаври.

Немало українцiв – дiячiв культури – тривалий час працювали в Росiї i закiнчили там свiй життєвий шлях.

Це, перш за все, Микола Васильович Гоголь (1809-1852) – всесвiтньо вiдомий письменник. Народившись у Сорочинцях на Полтавщинi, здобув освiту в Полтавi та Нiжинi. Кращi свої твори письменник написав у Петербурзi. Автор класичних «Мертвих душ» i «Ревiзора» Гоголь суттєво вплинув на розвиток росiйської лiтератури, зробив колосальний внесок у розвиток української словесностi. Похований у Москвi на Новодiвочому кладовищi.

Павло Арсенович Грабовський (1864-1902) – поет, перекладач, громадський дiяч. Брав участь у народницькому русi, за що й був засланий в Іркутську губернiю. У в’язницях i на етапах, у мiсцях вимушених поселень, середовищi політичних в’язнiв П. Грабовський займався самоосвiтою, був активним учасником українського літературного процесу. В його творчому спадку постiйно зустрічаємо глибоку тривогу за майбутнє свого народу. Його важкий життєвий шлях закiнчився у Тобольську.

Постать Михайла Опанасовича Булгакова (1891-1940) посідає почесне мiсце у лiтературному пантеонi України. Видатнi твори: «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» та iншi виявили органiчну нездатнiсть iронiчного й прозорливого письменника до конформiзму в умовах сталiнського режиму, призвели до його фактичного вилучення з лiтературного процесу. Вiн помер у Москвi, похований на Новодiвочому кладовищi.

Чимало серед видатних українцiв було творчих осiб. До них можна вiднести Дмитра Васильовича Бортнянського (1751-1825) – композитора i диригента. Вiн був реформатором церковної музики, органiчно поєднував традицiї націо- нального хорового мистецтва, самобутнього українського бароко i захiдно-європейського класицизму, розвинув жанр циклiчного хорового концерту. Похований у Петербурзi в Олександро-Невськiй лаврi.

Семен Семенович Гулак-Артемовський (1813-1873) – композитор, спiвак, драматичний актор – народився на Черкащинi. Яскравий представник української композиторської школи, творчiстю якого завершився процес становлення української музики кiнця XVIII – початку ХІХ столiття. С. Гулак-Артемовський – всесвiтньо відомий оперний спiвак, блискучий актор i виконавець українських народних пiсень. Закiнчив свiй життєвий шлях у Москвi, похований на Ваганькiвському кладовищi.

Тривалий час прожив у Росiї видатний український iсторик Микола Іванович Костомаров (1817-1885). Вiн був одним iз засновникiв Кирило-Мефодiївського братства, автором його програмних документiв. М.I. Костомарова було заарештовано i вiдправлено до Саратова. Згодом вiн переїхав до Петербурга, де й прожив тривалий час. Працям М.I. Костомарова – засновника народницького напрямку в українськiй iсторiографiї – притаманна широка i різно- бiчна джерельна база. Помер видатний iсторик у Петербурзi, де й похований на Волковському кладовищi.

Значний внесок у розвиток не тiльки української i росiйської культури, а й свiтової зробили видатнi кiнорежисери, теж вихiдцi з України.

Олександр Петрович Довженко (1894-1956) – один iз основоположникiв української кiнематографiї. Зняв такi художнi фiльми, як «Земля», «Щорс», документальний фiльм «Перемога на Правобережнiй Українi», кiноповiсть «Зачарована Десна» та iншi. Автор ряду оповiдань та «Щоденника». Закiнчив життя в Москвi, похований на Новодiвочому кладовищi.

Уродженець Херсонщини Сергiй Федорович Бондарчук (1920-1994) – режисер i актор кiно. Всесвiтньо вiдомi його роботи як режисера й водночас актора – фiльми «Судьба человека», «Война и мир» та iншi. Помер у Москвi, похований на Новодiвочому кладовищi.


Григорiй Наумович Чухрай (1925-2001) – автор фiльмiв «Сорок перший», «Балада про солдата», «Чисте небо» та iншi. Закiнчив життєвий шлях у Москвi, похований на Вагань кiвському кладовищi.
Серед українцiв, якi працювали в Росiї, немало видатних вчених. Уродженець України Олексiй Миколайович Бах (1857-1946) – всесвiтньо вiдомий вчений у галузi бiохiмiї, засновник школи радянських бiохiмiкiв. Розробив перекiсну теорiю процесiв повiльного окислення в органiзмi. Його працi про ферменти стали науковою основою розвитку харчової промисловостi. Життєвий шлях закiнчив у Москвi, похований на Новодiвочому кладовищi.

Бiльшу частину свого життя провiв у Росiї уродженець Житомирщини Сергiй Павлович Корольов (1907-1966) – учений, конструктор, першовiдкривач практичної космонавтики. Вiн здобув освiту в Одеськiй професiйнiй школi, Київському полiтехнiчному iнститутi та Московському вищому технiчному училищi iм. Баумана. Пiд керiвництвом Сергія Корольова було створено численнi балiстичнi та геофiзичнi ракети, побу- дованi космiчнi кораблi «Восток» i «Восход», на яких уперше в iсторiї здiйснено космiчний полiт людини та її вихiд у мiжпланетний простiр. Закiнчив життєвий шлях у Москвi, похований у Кремлiвськiй стiнi.

Короткий перелiк діяльностi видатних українцiв, якi мешкали й творили в Росiї, свiдчить про їх значний внесок у розвиток культури, мистецтва, науки, не лише Росiйської iмперiї i Радянського Союзу, а й свiтової цивiлiзацiї. Вони пам’ятали своє українське корiння, цiкавилися життям рiдної України. Видатнi дiячi, якi мали вiдношення до України за походженням або проживанням, зробили свiй внесок у росiйську культуру. Це стосувалося науки, освiти, лiтератури, творчостi, державництва. Росiйська культура завдяки їм отримала значне творче поповнення, засяяла новими фарбами. Вiд цього виграли як росiйська, так i українська культура. Не треба, безумовно, ідеалізувати i виписувати цi процеси лише свiтлими фарбами. Не слiд приховувати й iмперський тиск i вплив на Україну, його негативнi наслiдки. Разом з тим у взаємовпливі обох культур було бiльше позитивного, нiж негативного, i про це не слiд забувати сьогоднi, пiд час становлення наших вiдносин на нових засадах.

(Закінчення буде)